SAVIOR

savior


"If our greatest need was for information,
God would have sent an educator."
                "If our greatest need was for technology,
                God would have sent a scientist."
"If our greatest need was for pleasure,
God would have sent an entertainer."
                "If our greatest need was for money
                God would have sent an economist."
BUT SINCE OUR GREATEST NEED IS FOR FORGIVENESS,
GOD SENT A SAVIOR.  
(Rev. Eric Ritz)

ถ้าความต้องการสูงสุดของเราเพื่อข้อมูลข่าวสาร พระเจ้าจะส่งนักการศึกษามาให้

ถ้าความต้องการสูงสุดของเราคือเครื่องมือที่ทันสมัย  พระเจ้าจะส่งนักวิชาการมาให้

ถ้าความต้องการสูงสุดของเราคือความสนุกสนาน  พระเจ้าจะส่งแผนกสร้างความบันเทิงมาให้

ถ้าความต้องการสูงสุดของเราคือเงินทอง  พระเจ้าจะส่งนักเศรษฐศาสตร์มาให้

แต่เมื่อความต้องการสูงสุดของเราคือการให้อภัย  พระเจ้าจึงส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาให้ (ศจ. อีริค ริทซ์)

 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY