มิตรภาพ

Friendship


มิตรภาพที่แท้จริงคือความลึกซึ้งของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เจริญพัฒนาขึ้น,

เมื่อคนสองคนที่พูดความจริงต่อซึ่งกันและกัน,

ร่วมเดินในเส้นทางที่มุ่งไปสู่ขอบฟ้าอันเดียวกัน

(โดย ทิโมธี เคลเลอร์)


True friendship is a deep oneness that develops;

when the two people speaking the truth to one another, journey together to the same horizon

(By: Timothy Keller)

 

 


 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY