พระคัมภีร์ที่ปิด

images


เป็นการยาก...

ที่คริสเตียนจะได้ยินเสียงของพระเจ้า

ผ่านพระคัมภีร์ที่ปิด!

*******************************************************

It’s hard…

for a Christian to hear God

through a closed Bible!

 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY