เพียงคนเดียว

images


พระเจ้าทรงรักเราแต่ละคนเสมือนหนึ่งว่า

มีแค่เราเหลือเพียงคนเดียวที่พระองค์จะรักได้

(โดย: ออกัสติน)

*****************************************************************************

GOD LOVES EACH OF US AS IF THERE WERE ONLY ONE OF US TO LOVE

(By: Augustine)

 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY