พระคุณ

images


พระคุณคือ เมื่อมีบางคนทำร้ายท่าน

และท่านพยายามเข้าใจสถานการณ์ชีวิตของเขา

แทนที่จะพยายามทำร้ายเขากลับ

*****************************************************************************************

Grace is when someone hurts you,

and you try to understand their situation,

instead of trying to hurt them back.

 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY